Tagged: 在家做

《家鄉煎薄罉》

今日會教大家用15分鐘就可以整到美味嘅家鄉煎薄罉,它既簡單又易整。
點先可以煎到外脆內軟?
大家一定不能錯過我的分享。