Tagged: 瑤柱

瑤柱臘味蘿蔔糕

瑤柱臘味蘿蔔糕

今年早過年,眨吓眼又來到蒸賀年糕點既日子喇。行街市見到啲蘿蔔又平又靚,真係忍唔住買咗兩條墜手既白蘿蔔返屋企。今日會分享如何做到外面香脆、內裡軟熟,唔痴口,啖啖真材實料既蘿蔔糕

臘味蘿蔔糕

話說大仔話想食蘿蔔糕 ?? 我見街市啲蘿蔔又平又靚 一口氣買左七斤?? 落手自己整 ?? 用婆婆教落既方法同粉漿比例???? 比酒樓更好食 更足料?? 充滿住啖啖??「蘿蔔條」?? 絕對唔「削」!