Tagged: 蝦米水

《家鄉煎薄罉》

今日會教大家用15分鐘就可以整到美味嘅家鄉煎薄罉,它既簡單又易整。
點先可以煎到外脆內軟?
大家一定不能錯過我的分享。

臘味蘿蔔糕

話說大仔話想食蘿蔔糕 ?? 我見街市啲蘿蔔又平又靚 一口氣買左七斤?? 落手自己整 ?? 用婆婆教落既方法同粉漿比例???? 比酒樓更好食 更足料?? 充滿住啖啖??「蘿蔔條」?? 絕對唔「削」!