Tagged: 賀年糕點

瑤柱臘味蘿蔔糕

瑤柱臘味蘿蔔糕

今年早過年,眨吓眼又來到蒸賀年糕點既日子喇。行街市見到啲蘿蔔又平又靚,真係忍唔住買咗兩條墜手既白蘿蔔返屋企。今日會分享如何做到外面香脆、內裡軟熟,唔痴口,啖啖真材實料既蘿蔔糕

粒粒爽脆馬蹄糕

原本諗住過年前兩日先開動,整馬蹄糕,但今日行過街市菜檔,見到馬蹄又新鮮又靚,屋企有已經準備左大大既包馬蹄粉,忍唔住提早整今年第二糕(大家如果有留意到,我上星期先整左蘿蔔糕)。 不過唔緊要啦,早買早享受,早煮食多幾舊,整得好食過年再整過。