Tagged: chineselunarnewyear

瑤柱臘味蘿蔔糕

瑤柱臘味蘿蔔糕

今年早過年,眨吓眼又來到蒸賀年糕點既日子喇。行街市見到啲蘿蔔又平又靚,真係忍唔住買咗兩條墜手既白蘿蔔返屋企。今日會分享如何做到外面香脆、內裡軟熟,唔痴口,啖啖真材實料既蘿蔔糕