Tagged: 滑溜

電飯煲-香滑豆腐花

今日我要分享如何用家用電飯煲,做到傳統木桶製作出來的豆腐花效果!跟足做法,保證可以吃到又白又滑,零毛孔的豆仲腐花,你都可以做到!